نمایش دادن همه 22 نتیجه

علوم سیاسی که گاهی اوقات سیاست‌شناسی نامیده می‌شود

ارسطو این علم را به عنوان مطالعهٔ حکومت تعریف می‌کند.این علم بسیار زیاد

با سیاست در عرصهٔ نظر و در میدان عمل، تحلیل نظام‌های سیاسی و رفتارهای سیاسی

سر و کار دارد. اندیش مندان سیاسی خود را درگیر در شناسایی ارتباطات اساسی میان شرایط و تحولات سیاسی می‌بینند و از طریق این کار سعی در ساختن اصولی اساسی

برای منظم کردن علم سیاست و پیش‌بینی کارهای سیاسی در جای جای دنیا دارند.